REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZABIEGÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

 1. Pacjent korzysta z usług na podstawie ważnego skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
 2. Skierowanie należy zarejestrować w ośrodku do 30 dni od daty jego wystawienia.
 3. Jeśli nie jest to możliwe, aby świadczenia odbyły się w dniu rejestracji, pacjent ma prawo do wpisu do kolejki oczekujących.
 4. Pacjenci są wpisywani do kolejki wg kolejności zgłoszenia i w trybie zgodnym z wytycznymi prof. dr hab. Jerzego Kiwerskiego, w zakresie kwalifikacji przypadków pilnych i stabilnych.
 5. Po dokonaniu zapisu na rehabilitację Pacjent otrzymuje pisemną informację o terminie wizyty fizjoterapeutycznej oraz o numerze wpisu do kolejki.
 6. W przypadki niemożności zgłoszenia się w wyznaczonym terminie, Pacjent zobowiązuje się zgłosić ten fakt niezwłocznie w rejestracji ( osobiście lub telefonicznie ) w celu przesunięcia w kolejce oczekujących i wyznaczenia nowego terminu pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.
 7. Pacjent jest zobowiązany do korzystania z zabiegów w wyznaczonej podczas rejestracji godzinie. W razie przyjścia Pacjenta w innej porze, możliwe jest nie wykonanie zabiegów w danym dniu, jeśli zostanie zakłócony harmonogram udzielania świadczeń innym Pacjentom.
 8. Pacjent jest zobowiązany do codziennego potwierdzenia wykonania zabiegów własnoręcznym podpisem na karcie zabiegowej.
 9. Pacjent ma prawo do informacji na temat stosowanych u niego zabiegów, przeciwwskazaniach do ich stosowania oraz możliwych następstwach ich stosowania albo zaniechania w zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego przebiegu leczenia.
 10. W sytuacji losowej, gdy Pacjent nie wykorzystał wszystkich dni zabiegowych, istnieje możliwość odrobienia zaległych zabiegów, po wcześniejszym ustaleniu w rejestracji terminu, wyznaczanego w taki sposób, aby nie zakłócić harmonogramu zabiegów innym Pacjentom
 11. Wszelkie uwagi oraz wnioski można wpisywać do księgi skarg i wniosków będącej w rejestracji.